โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตรส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬา


โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตรจัดกิจกรรมนอกสถานที่


โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตรส่งเสริมให้เด็กได้ทำกิจกรรมร่วใกับผู้อื่น


โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตรส่งเสริมทักษะทางด้านดนตรีการเรียนการสอน


 
 • ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลดชีวิต
  ตั้งสมมุติฐาน สืบค้น ลองผิดลองถูก ตรวจสอบ


 • พัฒนาทักษะการคิด
  คิดดี คิดเป็น คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา


 • พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข


 • พัฒนาสมอง ผ่านการเรียนศิลปะและดนตรี


 • ปลูกฝังประเพณี วัฒนธรรม และมารยาทไทย


 • พัฒนาบุคลิกภาพ สง่างาม สมวัย


 • ปูพื้นฐานวิชาการพร้อมศึกษาต่อยังชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  นักเรียนอนุบาลบ้านบาตรสามารถสอบเข้ายังชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง 100%
หลักสูตรการเรียนการสอน
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน/สนทนาโดยครูเจ้าของภาษา Native English Speakers ทุกเช้า ในช่วง Morning English in Fun! สนุกกับการสนทนาและร้องเพลงภาษาอังกฤษ
 • คณิตศาสตร์
 • ทักษะเชาว์ปัญญา เกมการศึกษา และสื่อการสอน จาก Lakeshore Learning Center, U.S.A.
 • คอมพิวเตอร์
  หลักสูตรอนุบาล Thai Kid Com เริ่มเรียนชั้นอนุบาล 1
 • ดนตรี
  ร้องเพลง/ตัวโน๊ต/วงดุริยางค์อนุบาล
 • นาฏศิลป์
 • กิจกรรมเข้าจังหวะ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
 • กีฬา
  สุขภาพร่างกายแข็งแรง เล่นกีฬาทุกวันศุกร์
 • Project Approach
  การเรียนโดยการสืบค้น ลองผิด ลองถูก “เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง”
การรักษาความปลอดภัย
 • โทรทัศน์วงจรปิด เปิดตลอดเวลาที่โรงเรียนเปิดทำการ
 • ประกันอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่งโมง เบิกกรณีและไม่เกิน 3,000 บาท
 • ประตูโรงเรียนเปิด - ปิด 2 เวลา เช้า 07.00 - 10.00 น. และ บ่าย 14.30 - 17.00 น.
  ในระหว่างวันจะมีเจ้าหน้าที่คอยเปิด - ปิด ประตู
การจัดการเรียนการสอน
 • โรงเรียนเปิดดำเนินการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 07.00 - 17.00 น. หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
 • นักเรียนเข้าเรียน เวลา 8.30 - 15.00 น.
 • เรียน - นอนกลางวันห้องแอร์
เวลา/ชั้น เตรียมอนุบาล - อนุบาล1 อนุบาล 2 - อนุบาล 3
08.30 น. เคารพธงชาติ+สวดมนต์+
กิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษ
เคารพธงชาติ+สวดมนต์+
กิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษ
09.00 น. คาบเรียนที่ 1-2 คาบเรียนที่ 1-2
10.00 น. อาหารว่างเช้า: นม+วิ่งเล่นที่สนาม อาหารว่างเช้า: นม+วิ่งเล่นที่สนาม
10.25 น. คาบเรียนที่ 3-4 คาบเรียนที่ 3-4
11.25 น. อาหารกลางวัน+วิ่งเล่นที่สนาม อาหารกลางวัน+วิ่งเล่นที่สนาม
12.00 น. นอนกลางวัน คาบเรียนที่ 5
12.30 น. นอนกลางวัน คาบเรียนที่ 6
13.00 น. นอนกลางวัน คาบเรียนที่ 7
14.00 น. อาหารว่างบ่าย นม ขนมปัง/ผลไม้ อาหารว่างบ่าย นม ขนมปัง/ผลไม้
14.20 น. สนทนา+ทบทวนบทเรียน สนทนา+ทบทวนบทเรียน
15.00 น. เลิกเรียน เลิกเรียน


ภาคเรียน แบ่งเป็น 2 เทอม

 • 16 พฤษภาคม - 10 ตุลาคม
 • 1 พฤศจิกายน - 21 มีนาคม


 • รับนักเรียนชาย-หญิง ในระดับชั้น
 • เตรียมอนุบาล (ตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไป)
 • อนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3 (อายุ 3 ขวบ, 4 ขวบ, 5 ขวบ)
 •