เพื่อนรัก


เพื่อนรัก


เพื่อนรัก


เพื่อนรัก


เพื่อนรัก


เพื่อนรัก


เพื่อนรัก


เพื่อนรัก


เพื่อนรัก


เพื่อนรัก


เพื่อนรัก


เพื่อนรัก
รายชื่อนักเรียนสอบเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551


ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ที่อยู่ โรงเรียนที่ศึกษาต่อ
เด็กหญิงสิริกร  มหารัตนมาลัย น้องไหม 1 ถนนบริพัตร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพ 10100 Tel. 02-223-8555 โรงเรียนราชวินิต
เด็กหญิงฐิติรัตน์ มหาเอกอนันต์ น้องมายด์

8 ซอย เจริญกรุง 3 แขวงบูรพาภิรมณ์ เขต พระนคร กรุงเทพ 10200 Tel.02-622-3180

 

โรงเรียนซานตา ครู้สคอนแวนด์
เด็กหญิงวารินทร์ อัศวพงษ์โชติ น้องโฟร์ 390 ซอยเวิ้งนครเกษม ถนนเจริญกรุง  แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 10100 tel. 02-225-3130 โรงเรียนกุหลาบวิทยา
เด็กหญิงศาตพร อปริมาณ น้องหมีพูห์ 1132 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบ กรุงเทพ 10100 Tel.02-281-5191 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
เด็กชายบัญญัติ กรไพศาล น้องเสียง 195-30 ถนนบริพัตร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบ กรุงเทพ 10100 Tel.02-685-6434 โรงเรียนอัสสัมชัญ

เด็กชายพุฒิกร พึ่งพีรพร

น้องบุ๊ง 572/7 ซอยมังกร แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบ กรุงเทพ 10100 Tel.02-224-2745 โรงเรียนอัสสัมชัญ
เด็กชายคุณธร อารยาภิวัฒน์ น้องบิว 180/5 ซอยมังกร2 แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบ กรุงเทพ 10100 Tel.02-221-4852 โรงเรียนอัสสัมชัญ
เด็กชายภัคพล อัศวอาศุ น้องเซิน 68/68 ซอยนาคบำรุง  ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบ กรุงเทพ 10100 Tel.02-223-1240 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
กิตติธัช ตันติศักดิ์ น้องบิว 78/61 หมู่ 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพ Tel.02-455-8866 โรงเรียนราชวินิต
เด็กชายเจ คาซามิ น้องเจเจ 11 ซอยบ้านบาตร  แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบ กรุงเทพ 10100 Tel. 02-222-8868  
เด็กชายพิริยกร  ตันติพาณิชย์กุล น้องไทม์ 122 ซอยผลิตผล แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ  10100 Tel.02-224-5246 โรงเรียนอัสสัมชัญ
เด็กชายธนพล บุญศิริเศรฐ น้องทอย 50 ซอยศุภมิต แขวงคลองมหานาค เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ Tel.02-224-4056 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
เด็กชายภานุวิชญ์ เรืองกิจภิญโญกุล น้องนิวนิว 487/7 ถนนสันติภาพ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบ กรุงเทพ Tel.02-221-6055 โรงเรียนกุหลาบวิทยา
เด็กชายภูริทัตต์  ตั้งจารุ น้องเป้ง 2  ซอยสาทร 11  ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพ Tel.02 -676-2860 โรงเรียนอัสสัมชัญ
เด็กชายวงศพัทธ์ อัศวว่องไวกิจ น้องกั๊ด 80 ถนนยคล 2 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบ กรุงเทพ Tel.02-223-2811   -7 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
เด็กชายธนากร ปิ่นสิรานนท์ น้องโจ 23 ซอยหน้าวัง แขวงวังบูรพา เขตพระนคร กรุงเทพ Tel.02-423-3598 โรงเรียนเซนต์คา เบรียล
เด็กหญิงณิชา ยั่งยืนตระกูล น้องมิล 344  ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบ กรุงเทพ Tel.02-221-4334 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
เด็กหญิงณัชฐา ลาภศิริวัฒน์กุล น้องจูน 149-9 ถนนทรงสวัสดิ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพ Tel.02-233-5229 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
เด็กหญิงนิดานุช งามรุ่งศิริ น้องฟองฟอง 128/2 ซอยบ้านบาตร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบ กรุงเทพ Tel.083-781-3514 โรงเรียนกุหลาบวิทยา
เด็กหญิงอภิสรา จิรบันดาลสุข น้องหมี่มี 245 ซอยสะพานยาว เจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 Tel.02-621-6216 โรงรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนด์
เด็กหญิงอภิชญา เกียรติสกุลเขตต น้องส้มแก้ว 75 ถนนมาจักร แขวงมหานาค  เขตป้อมปราบ กรุงเทพ Tel.02-223-5132 โรงเรียนซานตา ครู้สคอนแวนด์
เด็กหญิงสุภมาศ ทวีเกียรติชัยกุล น้องพลอย 17 ซอยเฉลิมเขตร์  แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบ กรุงเทพ Tel.02-223-8915 โรงเรียนเซนฟรังฯ