รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ


 


  • เกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ยกย่องเชิดชูเกียรติ จากสำนักงนาเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1


  • ชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย 2 ปีซ้อน พ.ศ. 2549 - 2550 จัดโดยกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเอกชน กลุ่มที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเอกชน


  • ชนะเลิศการแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับอนุบาลครั้งที่ 9
    จัดโดยบริษัทThai Kid Com ชนะเลิศ 4 ปี (ปี 2524, 2543, 2544, และ 2551)