เอกสารการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 File

 

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียน อนุบาลบ้านบาตร ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายธนิตพล พงษ์สุเทพ

2. นางชัยวรี สินธวถาวร

3. นางโสภาพรรณ พงษ์สุเทพ

4. นางสาวสำรวล สิงห์น้อย

5. นางมาริสา นาคพิมาย

6. นางประนอม แจ่มจันทร์

7. นางสาวสุจริยา ยวดยิ่ง

8. นางลาวัลย์ วิเศษศรัณย์โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตรได้รับประกาศเกียรติคุณจากบริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนดีเด่น และส่งเสริมการอ่านของเด็ก ตามแนวการเรียนรู้ภาษาธรรมชาติ แบบองค์รวมในโครงการ “นิทาน เพื่อนรัก” มาตลอดระยะเวลา 10 ปีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณประทานโล่เกียรติคุณ แก่ โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตรเป็นผู้ให้การสนับสนุนมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4 ประทาน ณ วันที่ 15 มกราคม 2555โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตรได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนเอกชนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ดี ปีการศึกษา2556
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตรได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554 – 2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน ปฐมวัย จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.)ตั้งแต่ วันที่ 26 สิงหาคม 2557พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาประทานโล่เกียรติคุณ แก่ โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตรเป็นผู้ให้การสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมงานนิทรรศการทันตสุขภาพ “เพื่อฟันที่คุณรัก” ประทาน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาประทานโล่เกียรติคุณ แก่ โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตรเป็นผู้ให้การสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมงานนิทรรศการทันตสุขภาพ “เพื่อฟันที่คุณรัก” ประทาน ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาประทานโล่เกียรติคุณ แก่ โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตรเป็นผู้ให้การสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมงานนิทรรศการทันตสุขภาพ “เพื่อฟันที่คุณรัก” ประทาน ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2557


 
เพื่อนของเรา