โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตรจัดกิจกรรมนอกสถานที่


โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตรจัดกิจกรรมนอกสถานที่


โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตรจัดกิจกรรมนอกสถานที่


โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตรจัดกิจกรรมนอกสถานที่
กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นเตรียมอนุบาลถึงอนุบาล3

ปีการศึกษา 2561

เกณฑ์อายุผู้สมัคร

 
ชั้นเตรียมอนุบาล ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึง พฤษภาคม 2559
ชั้นอนุบาล 1 ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ถึง พฤษภาคม 2558
ชั้นอนุบาล 2 ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง พฤษภาคม 2557
ชั้นอนุบาล 3 ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง พฤษภาคม 2556
 

วันรับสมัคร

 
เริ่มรับสมัคร
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00 น. - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
 

เอกสารประกอบในการสมัครเรียน

 
 1. สูติบัตรตัวจริงของนักเรียนและสำเนา 1 ชุด โดยบิดาหรือมารดาของนักเรียนลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. ทะเบียนบ้านตัวจริงของนักเรียนผู้สมัคร บิดา มารดา และสำเนา 1 ชุด
 3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ของนักเรียน 4 ใบ เขียนชื่อนักเรียนด้วยตัวบรรจงกำกับหลังรูป
 4. กรณีที่มีใบเปลี่ยนชื่อ นำใบเปลี่ยนชื่อตัวจริงและสำเนา 1 ชุด
**หมายเหตุ ในวันที่สมัครเรียนให้ผู้ปกครองนำผู้สมัครเรียนมาด้วย และชำระค่าเทอม
 

เรียนภาคฤดูร้อน(ช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2) 2561

 
 • เริ่มเรียน ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561
 • เริ่มเรียน ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 เมษายน ถึงวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561
 • เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30 น. - 15.00 น.
 • นักเรียนแต่งกายตามสบาย รองเท้าหุ้มส้น ไม่สวมรองเท้าแตะ
 • ภาษาอังกฤษสอนโดยครูเจ้าของภาษา Native English Speaker
 • มีบริการ รถโรงเรียนรับส่ง ไป-กลับ
*ทางโรงเรียนขอนักเรียนใหม่ทุกคนเรียนภาคฤดูร้อน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม*
 


วันซื้อเสื้อนักเรียน วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม ถึง วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561
เวลา 8.00 น. - 16.00 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์กำหนดเปิดเทอม 1 ปีการศึกษา 2561

 
 • นักเรียนทุกระดับชั้น เปิดเรียน วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561
 • นักเรียนเข้าใหม่ที่ไม่ได้เรียนภาคฤดูร้อนจะเรียนครึ่งวัน เวลา 8.30น.-12.00น. ตั้งแต่วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 จนถึงวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 (รับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียน)