คณะผู้บริหารและครู


ครูชัยวรี สินถาวร ผู้ช่วยครูใหญ่ โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร ครูชัยฉวี เหรียญเสาวภาคย์ ครูใหญ่ โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร
ครูชัยฉวี เหรียญเสาวภาคย์
ที่ปรึกษา

ครูโสภาพรรณ พงษ์สุเทพ
ครูโสภาพรรณ พงษ์สุเทพ
ผู้อำนวยการ

ครูสิวินี ไตรประคอง ผู้ช่วยครูใหญ่ โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร
ครูชัยวรี สินธวถาวร
รองผู้อำนวยการ

ครูสำรวล สิงห์น้อย คุณครู โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร
ครูสำรวล สิงห์น้อย

ครูมาริสา นาคพิมาย คุณครู โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร
ครูมาริสา นาคพิมาย

ครูประนอม แจ่มจันทร์ คุณครู โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร
ครูประนอม แจ่มจันทร์

ครูสุจริยา ยวดยิ่ง คุณครู โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร
ครูสุจริยา ยวดยิ่ง

ครูลาวัลย์ วิเศษศรัณย์ คุณครู โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร
ครูลาวัลย์ วิเศษศรัณย์

ครูถวิลวรรณ์ มีจาดคุณครู โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร
ครูถวิลวรรณ์ มีจาด

ครูจุฑาทิพย์  เวชเจริญ คุณครู โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร
ครูจิตติมา บุญสรวย
ครูจุฑาทิพย์  เวชเจริญ คุณครู โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร
ครูวิชุดา โยงไธสง
ครูอพันตรี นงค์สูงเนิน คุณครู โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร
ครูนัฏฐิกา เงินขาว

ครูจุฑาทิพย์  เวชเจริญ คุณครู โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร
T. Zara Dragon
ครูทัชชา สาดสีทอง คุณครู โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร
ครูพรรณิภา เอี่ยมพิบูลย์