ทัศนศึกษา ณ ศูนย์เผยแพร่ความรู้ด้านการใช้พลังงาน 22 กรกฏาคม 2554
activity_park_day4 activity_park_day4 activity_park_day4
activity_park_day4 activity_park_day4 activity_park_day4
activity_park_day4 activity_park_day4 activity_park_day4
activity_park_day4 activity_park_day4 activity_park_day4
activity_park_day4 activity_park_day4 activity_park_day4
activity_park_day4 activity_park_day4 activity_park_day4
activity_park_day4 activity_park_day4 activity_park_day4
activity_park_day4 activity_park_day4 activity_park_day4