คณะครูและนักเรียนร่วมกันถวายเทียนพรรษา ปัจจัย ไทยทาน ณ วัดสระเกศวรมหาวิหาร
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2554
kow_pun_sa_54 kow_pun_sa_54 kow_pun_sa_54
kow_pun_sa_54 kow_pun_sa_54 kow_pun_sa_54
kow_pun_sa_54 kow_pun_sa_54 kow_pun_sa_54
kow_pun_sa_54 kow_pun_sa_54 kow_pun_sa_54
kow_pun_sa_54 kow_pun_sa_54 kow_pun_sa_54
kow_pun_sa_54 kow_pun_sa_54 kow_pun_sa_54
kow_pun_sa_53 kow_pun_sa_54 kow_pun_sa_54
kow_pun_sa_53 kow_pun_sa_54 kow_pun_sa_54