คณะครูและนักเรียนร่วมกันถวายเทียนพรรษา ปัจจัย ไทยทาน ณ วัดสระเกศวรมหาวิหาร
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2553
kow_pun_sa_53 kow_pun_sa_53 kow_pun_sa_53
kow_pun_sa_53 kow_pun_sa_53 kow_pun_sa_53
kow_pun_sa_53 kow_pun_sa_53 kow_pun_sa_53
kow_pun_sa_53 kow_pun_sa_53 kow_pun_sa_53
kow_pun_sa_53 kow_pun_sa_53 kow_pun_sa_53
kow_pun_sa_53 kow_pun_sa_53 kow_pun_sa_53
kow_pun_sa_53 kow_pun_sa_53 kow_pun_sa_53
kow_pun_sa_53 kow_pun_sa_53 kow_pun_sa_53
kow_pun_sa_53 kow_pun_sa_53 kow_pun_sa_53
kow_pun_sa_53 kow_pun_sa_53 kow_pun_sa_53
kow_pun_sa_53 kow_pun_sa_53 kow_pun_sa_53
kow_pun_sa_53 kow_pun_sa_53 kow_pun_sa_53
kow_pun_sa_53 kow_pun_sa_53 kow_pun_sa_53