เกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตรได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2502 โดยมีนายเชาวน์ พงษ์สุเทพ เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเลขที่ 74/2502 ทางโรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้หลักสูตรอนุบาลแบบ KINDERGARTEN ของกระทรวงศึกษาธิการ วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2540 นายเชาวน์ พงษ์สุเทพ ได้ถึงแก่กรรม ดังนั้นจึงได้แต่งตั้งให้นายธนิตพล พงษ์สุเทพ บุตรชายเป็นผู้รับใบอนุญาตแทนจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันทางโรงเรียนได้ดำเนินการมาเป็นเวลา 50 ปี โดยดำเนินการเรียนการสอนใช้หลักสูตรก่อนประถมศึกษา พุทธศักราช 2546 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3 และในเทอมที่ 2 ของปีการศึกษา 2549 ได้เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล

คำขวัญของโรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร
  “ผู้เพียบพร้อม มารยาทงาม มีคุณธรรม ปัญญาดี มีความสุข”

วัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตรมีแนวทางในการพัฒนา และสร้างพื้นฐานเด็กสำหรับการเป็นผู้นำ สนับสนุนให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในขั้นที่เหนือขึ้นไปกว่า ระดับความรู้ไปสู่ระดับของการใช้สติ และความเฉลียวฉลาดทางปัญญา สามารถแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวุฒิภาวะ ผ่านประสบการณ์ตรงภายใต้บรรยากาศ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ อบอุ่น เอื้ออาทร และด้วยความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียน